Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu contentcouple.pl

Na tej stronie dowiesz się, jakie dane o Tobie jako internaucie zbieramy i w jakim celu to robimy.

Kto zbiera dane (kto jest administratorem danych)?

Marka ContentCouple działa pod skrzydłami inkubatora przedsiębiorczości, a konkretnie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup”.

Administratorem Twoich danych osobowych jest więc

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup”
ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa),
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857;
NIP: 5213641211;
REGON: 146433467,

dane kontaktowe:
numer telefonu 727 926 428
adres e-mail: kontakt@contentcouple.pl

w związku z realizowaną  przez Paulina Lara i Michał Krawczykowski Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa o nazwie Content Couple  dalej: „Fundacja”).

Jakie dane zbieramy?

Zbieramy tylko dane, które są niezbędne do:

 1. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);
 2. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);
 3. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).

W praktyce, nasza strona internetowa zbiera tylko te rodzaje danych:

Komu możemy udostępniać te dane?

 1. Organom władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od podstawy kompetencyjnej);
 2. Podmiotom, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Fundacji na podstawie zawartej z Fundacją umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: beneficjenci Fundacji,  informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe
 3. Zewnętrznym administratorom danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie)
 4. Odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, jeżeli podejmiemy decyzję, o takim przekazaniu

Jak zabezpieczamy te dane?

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 1. Serwis ContentCouple.pl jest chroniony za pomocą certyfikatu SSL, który zwiększa bezpieczeństwo przesyłania danych (np. z formularzy kontaktowych znajdujących się na stronie).
 2. Regularnie aktualizujemy zarówno system WordPress, na podstawie którego działa nasz serwis, jak i wtyczki do niego, których używamy.
 3. Dodatkowo, strona stosuje wiele zabezpieczeń technicznych znacznie zwiększających jej bezpieczeństwo.
 4. Stosujemy logowanie do naszych komputerów przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. Nikomu nie odostępniamy haseł służących do logowania i regularnie je zmieniamy.
 5. Wszelkie dane, które są niezbędne do wykonania zleconych nam prac, przechowujemy tylko w lokalnej sieci komputerowej. Przekazujemy je innym podmiotom tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji zleconych nam zadań.
 6. Stosujemy logowanie do narzędzi, w których przetwarzane są dane osobowe. Nikomu nie udostępniamy loginów i haseł służących do logowania i regularnie je zmieniamy
 7. Nasze komputery są zabezpieczone zaporami firewall i programami antywirusowymi.

Jak możesz edytować i/lub usunąć dane?

Przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych
  (art. 15 Rozporządzenia),
 2. prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie
  (art. 16 Rozporządzenia),
 3. prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
  do bycia zapomnianym”- jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),
 5. Prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe dotyczące Ciebie, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub Twojej zgody.  Uprawnienie to będzie Ci przysługiwało, gdy będziemy posiadać Twoje dane w formacie elektronicznym – gdy będziemy posiadać Twoje dane jedynie w formie papierowej nie będziesz mieć możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Możesz zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody) – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie Twojej zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@contentcouple.pl

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o przesłanie wniosku o odpowiedniej treści na adres Fundacji lub złożenia go osobiście w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” (ul. Żurawia 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa).

Gdzie możesz wnieść sprzeciw?

Niezależnie od praw wymienionych wyżej możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane) na potrzeby marketingu bezpośredniego – art. 21 Rozporządzenia. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

lub